Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w NZOZ „ Alfa-Med” sp. z o.o.” – obowiązek informacyjny w związku z monitoringiem wizyjnym.

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym, zainstalowanym w NZOZ „Alfa-Med.” sp. z o.o. w Czeladzi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

1. Jak realizujemy obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym?
Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez:
a) umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: alfamedczeladz@poczta.onet.pl;
b) umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie przychodni, tj. na korytarzu głównym, adres ul. Szpitalna 11, 41-250 Czeladź;

2. Kto jest Administratorem Danych?
Administratorem danych jest NZOZ „Alfa-Med.” sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, ul. Szpitalnej 11, REGON276805994, NIP 625-21-22-993. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Szpitalna 11, 41-250 Czeladź lub drogą mailową: alfamedczeladz@poczta.onet.pl

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe przy monitoringu wizyjnym?
Celem przetwarzania danych osobowych przy monitoringu wizyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w ośrodku oraz ochrona mienia.

4. W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe przy monitoringu wizyjnym?
Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamerę nagrywającą obraz w sposób ciągły. Kamery zlokalizowane są przy okienku rejestracyjnym oraz w gabinecie nr 30 – referat administracyjny.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane przy monitoringu wizyjnym?
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz art. 22.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076).

6. Kto jest odbiorcą danych przetwarzanych przy monitoringu wizyjnym?
Odbiorcą danych przetwarzanych przy monitoringu wizyjnym jest Administrator Danych, czyli NZOZ „ Alfa-Med.” sp. z o.o. – pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia oraz podmioty i organy upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

7. Jak długo przetwarzamy dane osobowe uzyskane w związku z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego?
Obraz uzyskany przy pomocy monitoringu wizyjnego nagrywany jest w sposób ciągły i nie jest co do zasady przetwarzany przez okres dłuższy niż 30 dni – obraz nagrywany jest w tzw. „pętli” i nie jest przenoszony na inne nośniki przechowywania danych. W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 30 dni może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, a materiał może zostać przeniesiony na inny nośnik danych.

8. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

9. Czy osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy monitoringu wizyjnym?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Organem nadzorczym w kwestii przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (UODO).

10. Czy Administrator Danych przekazuje dane przetwarzane przy monitoringu wizyjnym do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych? Czy podejmuje w związku z przetwarzaniem tych danych zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące efektem profilowania?
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.